Algemene Voorwaarden

Algemeen
AZARKAN ADVOCATUUR BV (handelend onder de naam AZK Advocatuur) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap die zich – onverminderd het bepaalde in de statuten van de B.V. – primair ten doel stelt de advocatuur te beoefenen, met als specialisatie het strafrecht in al zijn facetten en daaraan verknochte zaken.

De B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer: 80771521. De advocaat van de B.V. is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

De ze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen) die worden uitgevoerd door de advocaat die werkzaam is voor de B.V., tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van ene opdracht schriftelijk anders os overeengekomen. Toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Vooraarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen in de van artikel 6:225 lid 3 BW.

De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de B.V. is onderworpen aan Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil dat tussen de B.V. en de opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen, voor zover het geschil niet valt onder de reikwijdte van het tuchtrecht, zoals bedoeld inde Advocatenwet.

Aansprakelijkheid
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door de B.V.

Voor zover aansprakelijkheid niet door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de B.V. wordt gedekt is de aansprakelijkheid van de B.V. beperkt tot maximaal het bedrag van de factuur van de verrichte werkzaamheden.

De B.V. neemt bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden – zoals bijvoorbeeld deskundigen – de nodige zorgvuldigheid in acht en overlegt (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand, alsmede in geval van inschakeling van facilitaire derden zoals postbezorging etc.), in verband met de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren met de opdrachtgever. In afwijking van art. 6:76 BW is iedere aansprakelijkheid van de B.V. voor tekortkomingen van deze derden uitgesloten.

De B.V. is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of overige indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan. De opdrachtgever dient zich zo nodig tegen deze schade te verzekeren.

Opdracht
Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de advocaat al dan niet stilzwijgend is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan slechts de advocaat die de opdracht krijgt deze aanvaarden.

De cliënt stemt ermee in dat ten behoeve van de uitvoering van de opdracht door de advocaat ook derden eventueel buiten het kantoor worden ingeschakeld.

Inschakeling derden
De advocaat brengt redelijke kosten van derden afzonderlijk als verschotten aan de opdrachtgever in rekening. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

Declaratie
De advocaat komt met de opdrachtgever schriftelijk een uurtarief overeen dat een reflectie vormt van de vereiste deskundigheid, het belang en de complexiteit van de zaak.

Overeengekomen uurtarieven luiden altijd exclusief BTW. De advocaat zal separaat kosten van uittreksels, griffierechten, 6% kantoorkosten, deurwaarderskosten en reiskosten e.a. in rekening brengen. De advocaat is gerechtigd een redelijke voorschot in rekening te brengen op wat hij in de toekomst aan de opdrachtgever in rekening zal brengen. Bij de slotdeclaratie wordt dit voorschot verrekend.

Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht.

De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een aanvullend voorschot te verlangen.

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

Betaling
Factureren gebeurt zoveel mogelijk periodiek.

Betaling van declaraties van de advocaat dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd, tenzij op grond van de wet ruimte is voor toepassing van de wettelijke rente voor handelsdebiteuren, in welk geval de wettelijke rente voor handelsdebiteuren verschuldigd zal raken.

Alleen betaling door overmaking op één van de op naam van de advocaat gestelde bankrekening, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.

De advocaat is bevoegd onbetaalde declaraties ter incasso uit handen te geven. Indien invorderingsmaatregelen worden getroffen tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, met een minimum van tien procent van het openstaande saldo, ten laste van de cliënt.

Derdengelden
Gelden die de advocaat incasseert voor een opdrachtgever worden gestort op de rekening van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de advocaat gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt vergoed.

Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welken hoofde ook op de advocaat, ter zake van verbintenissen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, vervallen in ieder geval na verloop van één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden, hieronder uitdrukkelijk begrepen het recht op te komen wegens een toerekenbare tekortkoming.

De in de eerste alinea omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van de advocaat, en/of van haar leidinggevende ondergeschikten, onder wie mede worden verstaan de aan AZK Advocatuur verbonden advocaten.

Geschillenregeling
Op de dienstverlening van AZK Advocatuur is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

AZK Advocatuur heeft een interne klachtenregeling, die voorziet in een procedure om eventuele klachten van de cliënt over de dienstverlening binnen redelijke termijn en op constructieve wijze af te handelen, desgewenst met inschakeling van de op AZK Advocatuur aangewezen klachtenfunctionaris, mr. I. Azarkan. De cliënt dient zijn klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.

AZK Advocatuur zal een oplossing voor de gerezen probleem altijd schriftelijk aan de cliënt bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht AZK Advocatuur de bezwaren van de cliënt naar diens mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kan de cliënt een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat eveneens voor hem open wanneer AZK Advocatuur niet binnen vier weken na het indienen van zijn bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld.

De geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van indienen van de klacht bij die commissie. De cliënt kan het reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP  Den Haag (het reglement is ook te raadplegen op www.sgc.nl).

AZK Advocatuur kan (doch behoeft dat niet) onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De cliënt dient zijn klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van de klachtenfunctionaris van AZK Advocatuur in te dienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan het vorenstaande adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid en kan geen beroep meer worden gedaan op de geschillenregeling.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis over een zakelijke dienstverlening. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op het incasso de arbitrageregeling van toepassing.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de commissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,00. Hogere schadeclaims kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer de hoogte van de claim uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk wordt beperkt tot € 10.000,00 en schriftelijk afstand wordt gedaan van het meerdere.

De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000,00. Dit betekent dat de cliënt in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000,00 geen beroep kan doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.

De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling advocatuur komt tot stand door aanvaarding de bij deze algemene voorwaarden behorende (brief met) opdrachtbevestiging.

Geheimhouding
AZK Advocatuur is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de persoon van de opdrachtgever, de aard en de omvang van diens belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen valt onder de geheimhoudingsverplichting. AZK Advocatuur zal bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Niettemin is, tenzij  het tegendeel schriftelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing: De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en emailtoepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld.

Gesubsidieerde rechtsbijstand
Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is de cliënt niet het honorarium van de advocaat verschuldigd zoals bepaald in het vorige artikel. In de plaats daarvan is de cliënt een door de Raad van Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, welke eigen bijdrage wordt gebaseerd op het inkomen en vermogen van de cliënt (en diens partner) in het peiljaar (= het jaar van aanvraag minus twee).

Bij het aangaan van de eerste overeenkomst bekijkt de advocaat op basis van de door de cliënt verstrekte financiële gegevens of hij in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie. Bij twijfel wordt uit voorzorg toch een toevoeging aangevraagd.

Indien tussentijds of bij een volgende overeenkomst de financiële situatie van de cliënt wijzigt, in die zin dat hij alsnog in aanmerking meent te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is de cliënt gehouden om zulks onmiddellijk te melden aan de advocaat.

De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen zolang door de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging is afgegeven. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld.

Griffierechten c.q. vastrecht, kosten van getuigen en deskundigen, uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telex, internationale telefax en internationale telefoongesprekken en rolverrichtingen vallen niet onder het bereik van de door de Raad van Rechtsbijstand afgegeven toevoeging en worden aan de cliënt doorberekend.

De toevoeging heeft alleen betrekking op de door de advocaat verrichte werkzaamheden vanaf de datum van aanvraag. De eerder door de advocaat verrichte werkzaamheden worden overeenkomstig het bepaalde in het vorige artikel aan de cliënt in rekening gebracht.

De raad voor Rechtsbijstand kan ten aanzien van elke toevoeging die verstrekt is na 1 maart 2017 het aan de advocaat betaalde honorarium terugvorderen bij de draagkrachtige veroordeelde.

Overmacht
Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van AZK Advocaat zoals staking, personeelsproblemen, vervoersproblemen, weersomstandigheden met inbegrip van wanprestatie door derden.

In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmachtstoestand langer dan drie maanden duurt, zal ieder van beide partijen bij de overeenkomst gerechtigd zijn de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, zonder over en weer tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden.

Indien AZK Advocatuur bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Gedetineerde cliënten
Met nadruk wijst AZK Advocatuur cliënten, tegen wie een bevel voorlopige hechtenis is verstrekt op het volgende:

In de zaak waarin tegen u een bevel voorlopige hechtenis is verstrekt, komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand in de vorm van een toevoeging op last of aanwijzing. Ook als u in de zaak waarin u wordt bijgestaan in voorlopige hechtenis hebt gezeten hebt u daar recht op, alsmede in het geval u rechtens van uw vrijheid beroofd bent voor een andere zaak dan de zaak waarin u wordt bijgestaan. Wanneer u ervoor hebt gekozen van die mogelijkheid geen gebruik te maken zijn de financiële voorwaarden van toepassing.

Indien de toevoeging na 1 maart 2017 is geregistreerd kan de Raad voor Rechtsbijstand in geval van een onherroepelijke veroordeling de kosten van de rechtsbijstand van u terugvorderen indien uw inkomen en/of vermogen hoger zijn dan de normen bepaald in de Wet op de Rechtsbijstand. Deze normen worden jaarlijks geïndexeerd en zijn terug te vinden op http://www.rechtsbijstand.nl/.

Het peiljaar voor deze inkomens- en vermogenstoets is bepaald op twee jaren vóór registratie van de toevoeging. Het is mogelijk bij de Raad voor Rechtsbijstand een verzoek te doen tot verlegging van het peiljaar naar het jaar van de genoemde registratie.  Meer informatie over de mogelijkheid van verlegging van het peiljaar vindt u terug op http://www.rechtsbijstand.nl/.

Om meer duidelijkheid te verkrijgen over de mogelijkheid van een latere  terugvordering van de kosten van rechtsbijstand raden wij u aan een inkomensverklaring aan te vragen via de Raad voor Rechtsbijstand. Meer informatie over het aanvragen van een inkomensverklaring vindt u op http://www.rechtsbijstand.nl/overmediation-en-rechtsbijstand/wat-is-gesubsidieerde-rechtsbijstand/inkomensverklaring. Het is ook mogelijk schriftelijk (al dan niet vanuit een detentieadres) een inkomensverklaring aan te vragen. Uw advocaat zal u  op aanvraag het benodigde formulier verstrekken.

Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Archief
Behoudens andersluidende afspraak of overname van het dossier door een ander advocatenkantoor, zal de advocaat na beëindigen van een zaak het op de zaak betrekking hebbende dossier gedurende zeven jaren bewaren, waarna het zonder nadere aankondiging aan de opdrachtgever kan worden vernietigd.

Rechts- en domiciliekeuze
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de advocaat is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Neem contact met ons op

ADVOCAAT

Mr. Ilyas Azarkan