Klachtenregeling

Klachtenfunctionaris: de heer mr. M. van Wijk.

1. Op de dienstverlening van AZK Advocatuur is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

2. In het geval u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van de declaratie, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris van ons kantoor. Dit kan tot drie maanden na het moment waarop u kennis nam van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

3. Als klachtenfunctionaris treedt op advocaat mr. M.G. van Wijk (Van Wijk Strafrechtadvocatuur, Burgemeester Stramanweg 101-BG, 1101 AA Amsterdam, 06-45698740). Ingeval van afwezigheid van de heer M.G. van Wijk zal advocaat mr. E. Thomas (TDNL Strafrechtadvocaten, Parkstraat 10, 4818 SJ Breda , telefoonnummer: 06-51356295) als klachtenfunctionaris optreden.

4. De klachtenfunctionaris informeert degene op wiens handelen de klacht betrekking heeft over het indienen van de klacht. Hij stelt u en degene over wiens handelen is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht. Degene over wiens handelen is geklaagd zal samen met u in goed overleg tot een oplossing proberen te komen, al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris. Die oplossing wordt altijd schriftelijk aan u bevestigd. De klachtenfunctionaris houdt toezicht op de totstandkoming van een oplossing.

5. Wanneer de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, leggen u, de klachtenfunctionaris en degene over wiens handelen is geklaagd, dit schriftelijk vast.

6. Ingeval er geen oplossing wordt bereikt, zal de klachtenfunctionaris een oordeel vellen over de gegrondheid van uw klacht. De klachtenfunctionaris stelt u en degene over wiens handelen is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. De klachtenfunctionaris zal u in dat geval binnen een maand na ontvangst van uw klacht zijn oordeel over de gegrondheid van de klacht toezenden. Wanneer de klachtbehandeling meer tijd vergt, bericht de klachtenfunctionaris binnen een maand na ontvangst van uw klacht wanneer u het oordeel over de gegrondheid van uw klacht tegemoet kunt zien. Hij vermeldt daarbij de redenen van de vertraging in de klachtbehandeling.

7. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht. U bent geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht door de klachtenfunctionaris.

 

8. In het onverhoopte geval dat ons kantoor uw klacht niet naar uw tevredenheid heeft afgehandeld, kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag (telefoon 070-310 53 10), waar u ook het reglement Geschillencommissie Advocatuur kunt opvragen. U kunt zich pas tot de Geschillencommissie Advocatuur wenden nadat u eerst uw klacht ons kantoor hebt voorgelegd volgens de bovenstaande regeling. U kunt uw klacht ook indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur wanneer ons kantoor niet binnen een maand na het indienen van uw bezwaar schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd. U kunt uw klacht indienen bij de Geschillencommissie tot uiterlijk twaalf maanden na het moment waarop u kennisnam van het handelen of het nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven, dan wel tot twaalf maanden na datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor op uw klacht.

9. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

10. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Voorts is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over vorderingen tot vergoeding van een bedrag van maximaal € 10.000,– (inclusief eventuele verschuldigde BTW). Vorderingen hoger dan € 10.000,- (inclusief eventueel verschuldigde BTW) dient u voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant. Vorderingen hoger dan € 10.000,- kunt u ook voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, wanneer u de hoogte van de vordering beperkt tot maximaal € 10.000,– en uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere.

11.  Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening van AZK Advocatuur hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over vorderingen van meer dan  € 10.000,–. Klager kan zich in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een vordering van meer dan € 10.000,– niet beroepen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.

12. AZK Advocatuur heeft zelf de keuze om onbetaalde declaraties ter incasso voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, dan wel de gewone rechter in te schakelen.

Neem contact met ons op

ADVOCAAT

Mr. Ilyas Azarkan